Sinov testlari

Matematika. 6 sinf.

 1. Ko`paytirishni bajaring: .
 2. A) 0,27 B) C)    D) 0,108
 3. Kvadratning tomoni m. Kvadratning perimetrini toping.
 4. A) B) 3,5 C)     D)
 5. Avtomashina tezligi km/minut ga teng. Avtomashina minutda qancha masofa o`tadi ?
 6. A) km  B)   km   C)   km   D) 2 km
 7. To`g`ri burchakli parallelepipedning o`lchovlari dm, dm va  dm ga teng. Uning hajmini toping.
 8. A) dm3 B)  dm3   C)   dm3    D)  dm3
 9. Agar to`g`ri to`rtburchakning o`lchamlari m va m bo`lsa, uning  yuzini toping.
 10. A) 8,4 m2 B) m2      C) 5,9 m2    D) 11,8 m2
 11. 42 ning qismini toping.
 12. A) B) 36 C) 49   D)
 13. Kitob 140 sahifadan iborat. Javlonbek kitobning 0,8 qismini o`qidi. Javlonbek kitobning nechta sahifasini o`qigan ?
 14. A) 120 B) 118 C) 112    D) 102
 15. Bir metr matoning narxi 20000 so`m. m mato qancha turadi ?
 16. A) 30000 so`m B) 23500 so`m C) 18000 so`m   D) 12000 so`m
 17. ning 0,45 qismini toping.
 18. A) 2,1 B) 2,25 C) 1,96   D)
 19. Do`konga 96 tonna karam keltirildi. Agar kun davomida uning qismi sotilgan bo`lsa, do`konda yana qancha karam qolgan ?
 20. A) 76,8 tonna B) 19,2 tonna C) 57,6 tonna   D) 38,4 tonna
 21. Hisoblang: .
 22. A) 100 B) 189 C) 8900    D)
 23. Ifodaning qiymatini toping: .
 24. A) B) C)    D) 11
 25. Tenglamani yeching: .
 26. A) 2 B) 3 C)       D)  0
 27. Quyidagilardan o`zaro teskari bo`lgan juftliklarni ko`rsating.

1)  va  ; 2)  va  ;  3)  va 7 ;  4) 0,4 va

 1. A) 1;2;4 B) 1;2; 3  C) 2;3;4   D) 1;3;4
 2. sonining o`ziga teskari bo`lgan songa ko`paytmasini toping.
 3. A) B) 0 C) 1   D)
 4. Hisoblang: : .
 5. A) B) 1 C)      D)
 6. Tenglamani yeching: .
 7. A) 2 B) C) 18    D)
 8. To`g`ri to`rtburchakning yuzi m2 ga teng. Agar uning eni m ga teng  bo`lsa, bo`yini toping.
 9. A) m B) 1,05 m     C) 1,8 m    D)  m
 10. Hisoblang: ∙ +  ∙ .
 11. 2400 gektarga bug`doy ekildi. Agar bu butun ekin maydonining 0,8 qismini tashkil etsa, ekin maydoni qancha ?
 12. To`g`ri to`rtburchakning bo`yi 5,6 sm, eni bo`yining qismini tashkil etadi. Uning perimetrini toping.
 13. Ifodaning qiymatini toping: .
 14. Yo`lning uzunligi 30 km bo`lib, uning qismiga tosh yotqizildi. Bu qancha kilometrni tashkil etadi ?
 15. Tenglamani yeching: .
 16. Gurlan tumanidagi 41-UO`T maktabining 6-sinfida 40 nafar o`quvchi ta’lim oladi. Bu maktabdagi jami o`quvchilarning qismini tashkil etadi. Maktabda nechta o`quvchi ta’lim olmoqda ?