9-sinf Test Algebra

Matematika IX sinf
1 variant
I qism
1. Kvadrat uchhadni ko‘paytuvchilarga ajrating: . 6732−+уу
А (3у – 2)(у + 3) B (3у + 2)(у – 3) C (у + 2)(3у – 3) D (-3у + 2)(у – 3)
2. Kasrni qisqartiring: 229423ррр−−+.
А рр321++ B рр321++− C рр321+− D 231−+рр
3. Tengsizlikni yeching: . 061322≤+−хх
А B C [] 0,5;6 ) (
6;5,0−()6;5,0 D ()6;5,0−
4. Berilgan: 54sin=α, παπ<<2. ααtgсos− ning qiymatini toping. А 1511− B 15141 C 1511 D 15141− 5. CDE uchburchakda CD = 12 sm, DE = 15 sm, СЕ = 18 sm, DK – D burchakning bissektrisasi. КЕ va СК kesmalar uzunliklarning ayirmasini toping. А 3 sm B 2,5 sm C 2 sm D 1,5 sm II qism 1. 1011, 84, 33, 97, 800, 17, 105, 213 sonlaridan 2 ga bo‘linmaydiganlarini toping va kamayish tartibida joylashtiring. … … … … 2. Ko‘phadlarning ayirmasini toping: 3х + 1 и . 1332+−−хх … … … … 3. Tenglamani yeching: . 05232=−−хх … … … … 4. Tengsizlikni yeching: 03972≥+−хх … … … … 5. Parallelogrammning tomonlari 6 sm va 5 sm bo‘lib, burchaklaridan biri ga teng. °150 Parallelogrammning yuzini toping. … … … … III qism 1. Nishonda umumiy markazli to‘rtta aylana mavjud bo‘lib, ularning radiuslari 1, 2, 3, 4 ga teng. Eng kichik doira yuzini, shuningdek nishon uchha halqasining ha bining yuzini toping. 2 variant I qism 1. EKUK(32, 36, 48) ning EKUB(32, 36, 48) da nisbatini toping.. А 32 B 36 C 72 D 48 2. Fabrikaning uchta sexida 480 ta ishchi ishlaydi. Ikkinchi sexdagi ishchilar soni birinchi sexda ishlaydigan ishchilarning 36 % ini tashkil qiladi. Uchinchi sexda ishlaydigan ishchilar soni, ikkinchi sexdagi ishchilar sonining 32 qismni tashkil qiladi. Ikkinchi sexda qancha ishchi ishlaydi? А 300 B 180 C 72 D 108 3.5,314 sonini yuzdan birgacha aniklikda yaxlitlang. Yaxlitlashning nisbiy xatoligini toping. А 0,0075 % B 7,5 % C 0,075 % D 75 % 4. Ifodaning qiymatini toping; 16 1 0,0081 2 8 3 15 5 − 4 − . А 3 B -5,8 C 2 D 30 − 6 19 5. Uchburchakning tomonlaridan biri 8 3 sm, shu tomon qarshisidagi burchagi 60° ga teng. Uchburchakka tasqi chizilgan aylana radiusini toping. А 8 sm B 3 8 sm C 4 3 sm D 6 sm II qism 1. Ifodaning qiymatini toping: (− )− + − − ( )° 2 2 0,4 1 3 . … … … … 2. Ifodani soddalashtiring: 1 5 2 − − ⋅ а а а . … … … … 3. Tenglamalar sistemasini yeching: ⎩ ⎨ ⎧ − = − = 3 2 0 3 3, х у х у … … … … 4. Tengsizlikni yeching: х2 + 4х − 5 ≤ 0 . … … … … 5. Uchburchakning tomonlari 8 sm, 5 sm va 7 sm. Berilgan uchburchakning o‘rta chiziqlaridan hosil bo‘lgan uchburchak perimetrini toping . … … … … III qism 1 Agar, ⎟⎠ ⎞ ⎜⎝ ⎛ ;−1 4 1 а􀁇 , (b 2;3) 􀁇 bo‘lsa, а􀁇 va b 􀁇 vektorlarning skalyar ko‘paytmasini toping.. 3 variant I qism 1. у = 3х – 2 va у = - 2х +1 funksiyalar grafiklarining kesishish nuqtalarning koordinatalarini toping. А ⎟⎠⎞ ⎜⎝ ⎛ 5 ; 3 5 1 B ⎟⎠ ⎞ ⎜⎝ ⎛ − 5 ; 1 5 3 C (1;−1) D ⎟⎠ ⎞ ⎜⎝ ⎛ − 5 ; 7 5 1 2. Tengsizlikning yechimi bo‘ladigan eng katta butun sonni toping: 2 8 1 4 3 ≤ + + − х − х х . А 1 B 0 C -2 D 2 3. Kasrni qisqartiring : 2 5 2 2 15 − + − х х х . А 2х B (х-3) C (х+3) D (2х+6) 4. Agar 1715sin=α va παπ<<2 bo‘lsa, 1cos3−α ifodaning qiymatini toping. А 177 B 17101− C 1772− D 1773 5. ВD va CE lar bitta aylananing vatarlari bo‘lib, А nuqta shu vatarlarning kesishish nuqtasi, AC = 6 sm, AE = 12 sm, AB ning uzunligi AD dan 1 sm kam. BD ni toping. А 21 sm B 9520 sm C 16 sm D 17 sm II qism 1. Ifodani soddalashtiring: ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−⎟⎠⎞⎜⎝⎛+26,026,0аbаb. … … … … 2. Tenglamani yeching : ()()125,01325,14,0+−=−−хх. … … … … 3. ning qanday qiymatlarida funksiya qiymat musbat? х822+−−=хху … … … … 4. Yaxlitlashning nisbiy xatoligini toping: 0,628 ≈ 0,63. … … … … 5. To‘g‘ri to‘rtburchakning kichik tomoni 4 sm va diagonali bilan li burchak °60 tashkil etadi. To‘g‘ri to‘rtburchakning diagonallarini toping. … … … … III qism 1. Uchburchakning yuzi . Agar АС = 15 sm, 260sm°=∠30А bo‘lsa, AB tomonni toping. 4 variant I qism 1. Proporsiyaning noma’lum hadini toping: 318:214:217х=. А 5 B 95 C 922 D 9813 2. Tenglamalar sistemasini yeching: ⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=−−−=−+−46152123131ухух. А (5;3) B (3;5) C (4;-4) D (6;2) 3. Tenglamaning ildizlari yig‘indisini toping: . 0437924=+−хх А 0 B 937 C 937− D 94 4. Parabola uchining koordinatalarini toping: . 1022++−=хху А B (18;4− ) ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−859;41 C ()26;4−− D ⎟⎠⎞⎜⎝⎛8110;41. 5. Uchburchakning tomonlari 7 sm, 8 sm, 10 sm. Shu uchburchak eng katta burchagi kosinusini toping. А 14029 B 14019 C 11223 D 11213 II qism 1. Ifodani soddalashtiring va х = 32− da uning qiymatini toping: ()()хх255,0345,2−−+− … … … … 2. Tenglamani yeching : ()хх625243−=−−. … … … … 3. Ifodani soddalashtiring : аааа−−+−−35234. … … … … 4. Ifodani soddalashtiring : αααctg⋅−cossin1. … … … … 5. Fabrika trubosi soyasining uzunligi 37,6 m, balandligi 3,8 m bo‘lgan stolba soyasining uzunligi 3,04 m. Trubaning balandligini aniqlang. … … … … III qism 1. АВС uchburchakda АС = 12 sm, °=∠75А, °=∠60С. АВ va ni toping. ABCS 5 variant I qism 1. Ifodaning qiymatini toping: ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−−−14522141:2,48. А 3,1 B -11,6 C -4,4 D -3,8 2. Ikki soning o‘rta arifmetigi 22,5 ga teng, ayirmasining 31 qismi esa 321 ga teng. Katta sonni toping. А 20 B 25 C 23 D 22 3. Ikkita ketma - ketkegan juft sonlarning ko‘paytmasi 224 ga teng, ularning yig‘indisini toping. А -30 B 30 C 2 D -2 4. parabola va 2ху=2321+−=ху. to‘g‘ri chiziq kesishish nuqtalarining koordinalarini toping. А (1;1) va ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−−23;23 B (1;1) va ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−−49;23 C (1;1) va ⎟⎠⎞⎜⎝⎛−49;23 D (-1;1) va ⎟⎠⎞⎜⎝⎛23;23 5. АВС uchburchakda АВ = 1 dm, °=∠30А, °=∠105В. Uchburchakning li burchak qarshisida yotgan tomonini toping. °30 А 22dm B 21dm C 21dm D 2 dm II qism 1. Ifodani soddalashtiring: ()()хх565,1435,0+−−− va х = -0,8 da uning qiymatini toping.. … … … … 2. Tenglamani yeching : ()344325+=−−хх. … … … … 3. Ifodani soddalashtiring : 423−−⋅mmm. … … … … 4. Tengsizlikning yechimi bo‘ladigan eng katta butun sonni toping: 0318>+х
… … … …
5. Daraxt soyasining uzunligi 12,8 m, uzunligi 1,4 m, bo‘lib yer ga vertikal ravishda
qoqilgan qoziq soyasi 2,8 m. Daraxtning balandligini aniqlang.
… … …
III qism
1. Trapetsiyaning perimetri 48 sm, parallel bo‘lmagan tomonlari 15 sm и
13 sm. Trapetsiya o‘rta chizig‘ining uzunligi toping .
6 variant
I qism
1. Tengsizlikni yeching: . 01522>−−хх
А ()5,2;−∞− B ( ) +∞;3 C ()3;5,2− D ()(+∞) −∞−;35,2;∪
2. Tenglamani yeching : 1108562=−−+хх.
А 2; 1,5 B -2; 1,5 C -2; 1,5 D -2; -1,5
3. t ning qanday qiymatlarida tenglama ildizga ega emas? 0822=++txх
А t > – 8 B -8 < t < 8 C t > 3 D t < - 8 va t > 8
4. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping: 223хху−=.
А B C [] 0;1,5 ) (5,1;0[)5,1;0 D (]5,1;0
5. АВС uchburchakning perimetri 10 ga teng. К nuqta АВ tomonda yotadi, bunda АКС va ВКС uchburchaklar perimetrlarining yig‘indisi 16 ga teng. СК kesmaning uzunligini toping.
А 6 B 5 C 3 D 4
II qism
1. EKUK(45,81) ni toping.
… … … …
2. Ifodani standart ko‘rinishda yozing: ()()3222423282babaаb⋅⋅.
… … … …
3. Tenglamalar sistemasini yeching: . ⎩⎨⎧=+=+−0294yxyx
… … … …
4. Ifodani soddalashtiring : . αα22sin1ctg⋅−
… … … …
5. Rombning burchaklaridan biri ga teng, balandligi esa 3,5 sm ga teng. Rombning perimetrini toping. °150
… … … …
III qism
1. Temir yo‘l do‘ngligining ko‘ndalang kesimi teng yonli trapetsiya shaklida bo‘lib yuqori asosi 6,7 m, do‘nglikning balandligi 1,5 m, yon tomonining gorizont chizig‘iga qiyaligi . Temir yol do‘ngligi ko‘ndalang kesimining yuzini toping . °45
7 variant
I qism
1. Tengsizlikni yeching : 075<+−хх. А B () − 7;5 ()−∞−;7 C ()+∞;5 D ()()+∞−∞−;57;∪ 2. Tenglamani yeching : 1625342=−−−xx. А 1,5; -4 B -1,5; 4 C -1,5; -4 D 1,5; 4 3. t ning qanday qiymatlarida tenglama ikkita turli ildizga ega? 0222=++txх А t < - 4 va t > 4 B t > – 4 va t > 4
C t > – 4 va t < 4 D t < - 4 va t < 4 4. Funksiyaning aniqlanish sohasini toping : 22хху−=.

Related posts